Zapraszam na XXXVI sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 29 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Przedstawienie wyników konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutów sołectw.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 2. uchylenia uchwały Nr XXXIV/239/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szaflary”,
 3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie cmentarza parafialnego w miejscowości Maruszyna,
 4. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok,
 5. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szaflary do realizacji projektu pn. „ Aktywne szkoły gminy Szaflary” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu,
 7. określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szaflary,
 8. wyboru Delegata Gminy Szaflary do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu: 25 maja 2017 roku (czwartek) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

 1. Przyjęcie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu i zadań gospodarczych za 2016 rok.
 2. Zapoznanie się z możliwością pozyskania środków pozabudżetowych.
 3. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  2. uchylenia uchwały Nr XXXIV/239/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szaflary”,
  3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie cmentarza parafialnego w miejscowości Maruszyna,
  4. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok,
  5. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szaflary do realizacji projektu pn. „ Aktywne szkoły gminy Szaflary” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu,
  7. określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szaflary,
 4. Dyskusje, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady  Gminy Szaflary w dniu:  24 maja 2017 roku (środa) o godz. 15:30 – Urząd Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

Tematyka posiedzenia

 1. Sprawozdanie Zespołu ds. Opracowania Lokalnego Programu na Rzecz Integracji Społeczności Romskiej.
 2. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół na lata 2017/2018.
 3. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach.
 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
 5. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok, dział: oświata kultura, sport, ochrona zdrowia, p.poż., GOPS
 6. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektu uchwały w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szaflary do realizacji projektu pn. „ Aktywne szkoły gminy Szaflary” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. wyboru Delegata Gminy Szaflary do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.
 7. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

W 2017 roku zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie

sportowym krajowym lub międzynarodowym zgodnie z Uchwałą Nr VII/38/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015 roku zostały przyznane stypendia.

Do rozpatrzenia złożonych wniosków o przyznanie stypendiów sportowych i nagród Wójt Gminy Szaflary Zarządzeniem Nr 0050.22.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku powołał Komisję Konkursową w składzie; Natalia Bylina, Sławomir Furca i Bogusława Paprocka.

Stypendia sportowe przyznawane są na pisemny wniosek zawodnika lub klubu sportowego ( stowarzyszenia), którego jest członkiem, właściwego polskiego związku sportowego lub okręgowego, dyrektora placówki oświatowej (kulturalnej) z terenu gminy, rodzica lub opiekuna prawnego.

Do Urzędu gminy w Szaflarach do dnia 18 kwietnia 2017 roku wpłynęlo 6 wniosków o przyznanie stypendium sportowego i 1 wniosek o przyznanie nagrody.

Wykaz przyznanych stypendiów sportowych w 2017 roku

Lp.

Dane wnioskującego

Dane sportowca

Dyscyplina/osiągnięcia sportowe

Wnioskowana kwota stypendium

Przyznana kwota stypndium

Okres

1 Towarzystwo Sportowe „WISŁA” Zakopane Jarosz Mateusz Skoki narciarskie- I miejsce Ogólnopolskie Zawody Loto Cup 2017 400 zł miesięcznie 300 zł miesięcznie V-XII 2017r.
2 Towarzystwo Sportowe „WISŁA” Zakopane Szczechowicz Andrzej Skoki narciarski- II miejsce drużynowo w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 400 zł miesięcznie 300 zł miesięcznie V-XII 2017
3 Hajnos Wojciech Hajnos Wojciech Piłka ręczna-III miejsce Mistrzostw Polski Juniorów, powołany do Kadry Polski Juniorów 400 zł miesięcznie 400 zł miesięcznie V-XII 2017
4 Zapała Renata Zapała Renata Trójbój siłowy/Mistrz Świata Federacji WUPA i GPC 1000 zł mieięcznie 600 zł miesiecznie V-XII 2017

Lp.

Dane wnioskującego

Dane sportowca

Osiągnięcia/

dyscyplina

Wnioskowana kwota stypendium

Przyznana kwota stypndium

Okres

5 Pudzisz Halina-opiekun prawny Zuzanna Pudzisz Unihokej/II miejsce Mistrzostw Polski Juniorek Starszych 300 zł miesięcznie 300 zł miesięcznie V-XII 2017r.
6 Krystyna Krol-Kalata-opiekun prawny Jozef Król Piłka nożna- I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej 300 zł miesięcznie 200 zł miesięcznie V-XII 2017r.

 

Wykaz przyznanych nagród:

 

Lp.

Dane wnioskującego

Dane sportowca

Osiągnięcia/

dyscyplina

Wnioskowana kwota ngrody

Przyznana kwota nagrody

Okres

1 Uczniowski Klub Sportowy „REGLE” Kościelisko Magdalena Kozielska Biegi narciarskie-
II i III miejsce Mistrzostw Polski Seniorów w biegach narciarskich, srebrny medal MP Seniorów w narciarstwie wysokogórskim,
12000,00zł 6000,00 zł jednorazowo

 

Od 18 do 19 maja utrudnienia w ruchu na odcinku drogi powiatowej nr 1646K Szaflary – Bór w miejscowości Bór Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o utrudnieniach, jakie wystąpią w dniach 18-19 maja 2017 r. na drodze powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko obejmujących odcinek drogi powiatowej od skrzyżowania drogi powiatowej z droga krajową nr 49 (relacji Nowy Targ – Białka Tatrzańska) do początku miejscowości Bór. W dniu 18 [...]