Przypominany, że zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień finansowanych z budżetu Gminy Szaflary termin na składanie wniosków upływa w dniu 15 kwietnia 2017 roku.

Wzór wniosku:

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Zmiana uchwały

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu: 22 marca 2017 roku (środa) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

 1. Wyjazd do Maruszyny Górnej w celu przedstawienia radnym miejsca planowanego usytuowania infrastruktury technicznej dla budowy wodociągu w Maruszynie
 2. Informacja o stanie prawnym dróg. Postępy w uwłaszczeniach gminy oraz wykaz dróg do uwłaszczenia

 3. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały Nr XXXI/216/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary
  2. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Szaflarach
  3. przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szaflary”
 4. Ocena pracy Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia za 2016 rok
 6. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
  1. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  2. określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej posiadających obwód dla której organem prowadzącym jest Gmina Szaflary wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do tych kryteriów
  3. określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Szaflary jest organem prowadzącym wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do tych kryteriów
  4. zmiany uchwały Nr XVII/93/2004 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych
 7. Dyskusje, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

Zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 27 marca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
 4. Wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Szaflarach i wręczenie Pani Joannie Palce zaświadczenia o wyborze na radną
 5. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach za 2016 rok
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach za 2016 rok

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej
 2. zmiany w składzie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady Gminy Szaflary
 3. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 4. zmiany uchwały Nr XVII/93/2004 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych
 5. określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej posiadających obwód dla której organem prowadzącym jest Gmina Szaflary wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do tych kryteriów
 6. określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Szaflary jest organem prowadzącym wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do tych kryteriów
 7. zmiany uchwały Nr XXXI/216/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary
 8. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Szaflarach
 9. przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szaflary”
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Gmina Szaflary planuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaskale i pragnie poinformować, że pracownicy Firmy EKO-KOMPLEKS J.Fidrysiak, J. Budzińska mieszczącej się w Rzgowie przy ul. Guzewskiej 14 (woj. łódzkie) będą w dniach 23 – 25 marca 2017 r. uzgadniać z Państwem trasę przyłączy kanalizacji sanitarnej do Państwa działek. Uzgodnienia odbywać się będą w sali OSP w Zaskalu Z uwagi na fakt, że projekt kanalizacji obejmuje całą miejscowość Zaskale uzgodnienia będą [...]