Pomoc przeznaczona była dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawnionego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm. ) z których co najmniej jedno dziecko było uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Wsparcie w wysokości 120,00 zł.

Uprzejmie informuję, że w Gminie Szaflary została zakończona realizacja projektu „Pierwszy dzwonek”. Wsparcie finansowane było w 100% z dotacji celowej przyznawanej gminie na podstawie uchwały Nr 650/14 Zarządu Województwa Małopolskiego, z dnia 28 maja 2015r. w ramach realizacji projektu „Pierwszy dzwonek”.

Wsparciem objęto 96 rodziny – 270 dzieci. Łączna kwota wydatkowanej dotacji celowej wyniosła 31.505,29,00 zł.

Pomoc przeznaczona była dla rodzin wielodzietnych 3+, z których co najmniej jedno dziecko było uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Otrzymanie pomocy było zależne od dochodów w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawnionego do świadczeń z pomocy społecznej. Wsparcie w wysokości 120,00 zł na ucznia przeznaczone było na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych programem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

„Projekt zrealizowano ze środków finansowych Województwa Małopolskiego”

Ogłoszenie
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 1 do umowy KARTA DROGOWA
Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw
Załącznik nr 4 wykaz sprzętu
Załącznik nr 5 – oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
Załącznik nr 6 lista podmiotów
Załącznik nr 7 – Projekt umowy
Załącznik nr 8 – opis przedmiotu zamówienia, stan utrzymania drogi oraz wymaganego sprzętu
Załącznik nr 9 – wykaz ulic w poszczególnych częściach

30 września w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie nasza szkoła reprezentowała powiat nowotarski i odebrała certyfikat „Szkoła promująca bezpieczeństwo”. Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Mariusz Dąbek wspólnie z Małopolskim […]

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz U. z 2014r. poz.518/

Wójt Gminy Szaflary informuje, że w dniach od 05.10.2015 r. do  26.10.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Zakopiańskiej 18 w Szaflarach, na tablicy ogłoszeń na parterze będzie wywieszony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 18-26-123-17.

Uprzejmie informuję, że od dnia 25 września do 23 listopada 2015 r. w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Szaflary wyłożone są do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla wszystkich obrębów ewidencyjnych gminy Szaflary. Plany zostały opracowane na zlecenie Starostwa Nowotarskiego. Wykonawca tj. KRAMEKO Sp. z o.o. zwrócił się z prośbą o takie wyłożenie oraz podanie do informacji, że ww. plany będą  podstawą do naliczenia [...]

Zapraszam na XIII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu:  5 października 2015 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Zakupu nieruchomości położonej w miejscowości Szaflary.
 2. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu:  5 października 2015 roku (poniedziałek) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

Tematyka posiedzenia

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. Zakupu nieruchomości położonej w miejscowości Szaflary.
 2. Dyskusja, wolne wnioski.
                             

[collapse]

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

Zaproszenie do składania ofert Operat Pomiarowy

Zaproszenie do składania ofert Operat pomiarowy

Aktualizacja 2 października 2015 r.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi nr 2

Aktualizacja 6 października 2015 r.

Pytania i odpowiedzi nr 3

Aktualizacja 9 października 2015 r.

Zawiadomienie o wyborze