W dniu 20 czerwca w ZSPiG w Skrzypnem odbyło się posiedzenie komisji konkursowej Gminnego Konkursu Plastycznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Dziękuję – używkami się nie truję”.
Celem zorganizowanego przez Gminną […]

Szanowni Państwo

Miło jest nam poinformować, że Wójt Gminy Szaflary wraz z Radą Gminy Szaflary w 2015 roku podjęli decyzję o wdrożeniu wieloletniego programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV pn.„Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Szaflary na lata 2015-2017”, finansując z budżetu Gminy szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

W roku 2015 zgodę na zaszczepienie swoich Córek wyraziło 23 rodziców.
Rok 2016 jest kolejnym rokiem, w którym Gmina Szaflary finansuje ze swojego budżetu zakup szczepionek przeznaczonych dla dziewczynek zamieszkałych na terenie Gminy Szaflary.
Zgodnie z uchwalonym programem zdrowotnym w 2016 roku mogą być zaszczepione dziewczynki urodzone w 2003 roku.

Poprzez przyjęcie i chęć realizacji wieloletniego programu zdrowotnego mają Państwo możliwość podjęcia decyzji objęcia bezpłatnym szczepieniem swojej Córki.

Wirus HPV odpowiada za różne przednowotworowe i nowotworowe zmiany na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W Polsce zapada na ten typ nowotworu ponad 3 600 kobiet rocznie, z czego umiera, co roku około 2 000 – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie. Wiele krajów europejskich zdecydowało już o finansowaniu szczepień przeciw HPV ze środków publicznych. Również w Polsce, niektóre samorządy, aktywnie działające na rzecz profilaktyki zdrowotnej, postanowiły z własnego budżetu sfinansować te szczepienia.

Formularza zgody na bezpłatne szczepienie p/HPV w ramach: „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Szaflary na lata 2015-2017”

Zapraszam na XXV sesję Rady Gminy Szaflary w dniu:  27 czerwca 2016 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.     Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji [...]

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu:  20 czerwca 2016 roku (poniedziałek) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. Rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  2. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary.
  4. Zmiany Uchwały Nr VII/31/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 marca 2015 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Szaflary.
  5. Przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szaflary na lata 2016-2020”
  6. Zmiany uchwały Nr XXXVII/180/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 16 września 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary, zmienionej Uchwałą Nr X/68/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2015 r.
  7. Uchylenia uchwały Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie Przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szaflary na lata 2016-2021 oraz określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy.
  8. Oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata terenu przeznaczonego na powiększenie istniejącego Zakładu Utylizacji Odpadów w Nowym Targu.
  9. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w OSP Zaskale stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat.
  10. Zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 2. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady  Gminy Szaflary w dniu:  22 czerwca 2016 roku (środa) o godz. 15:30 w pok. nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

 1. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy – sprawozdanie prokuratury, policji, gminnego komendanta OSP.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2013 – 2016 w Gminie Szaflary.
  2. Zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Szaflarach.
 3. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka