Ile niesamowitych wrażeń i emocji przyniósł ten długo oczekiwany w naszej szkole dzień pod nazwą „Pora na pomidora”. Długo do niego przygotowywaliśmy się poznając wartości odżywcze smakowe i zdrowotne polskich warzyw […]

Podsumowanie kampanii społeczno-edukacyjnej ” Pora na pomidora” w oddziale przedszkolnym w Maruszynie Górnej.
Z niezwykłym  zaciekawieniem i zainteresowaniem najmniejsze dzieci w naszej szkole: cztero i pięciolatki uczestniczyły w zajęciach promujących polskie warzywa i owoce, które […]

Wiktoria Zubek, uczennica klasy III Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej uzyskała tytuł finalistki III Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego ,,Po polsku o historii” zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, Stowarzyszenie Polonistów […]

hpvSzanowni Państwo!  Miło jest nam poinformować, że Wójt Gminy Szaflary wraz z Radą Gminy Szaflary podjęli w tym roku decyzję o wdrożeniu programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV, finansując z budżetu Gminy szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), przeznaczone dla dziewczynek z rocznika 2002, zamieszkałych na terenie Gminy Szaflary. Poprzez [...]

Zapraszam na XVI sesję Rady Gminy Szaflary w dniu:  30 listopada 2015 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.     Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XV [...]

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szaflary w dniu:  24 listopada 2015 roku (wtorek) godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary,  ul. Zakopiańska 18.

Tematy posiedzenia

 1. Ocena pozyskiwania środków poza budżetowych za 2015 rok.
 2. Omówienie projektu budżetu na 2016 rok.
 3. Kontrola wydatków kosztów pobytu naszych dzieci w przedszkolach innych gmin, koszty dowozu dzieci.
 4. Dyskusja, wolne wnioski.

[collapse]

Przewodnicząca Komisji
Barbara Chramiec

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady  Gminy Szaflary w dniu: 25 listopada 2015 roku (środa) o godz. 15:30 w pok. nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

Tematyka posiedzenia

 1. Omówienie projektu budżetu na 2016 rok.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
  1. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szaflary na 2016 rok.
  2. Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
  3. Przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  4. Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Szaflary oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 3. Dyskusja, wolne wnioski

[collapse]

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu:  26 listopada 2015 roku (czwartek) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

Tematy posiedzenia

                                        

 1. Omówienie projektu budżetu na 2016 rok.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. Ustalenia terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  2. Zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XII/80/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Szaflary.
  3. Nadania nazwy ulicy w miejscowości Zaskale.
  4. Przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szaflary dla obrębu Zaskale.
  5. Przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szaflary dla obrębu Bańska Wyżna.
  6. Likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Szaflary.
  7. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  8. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  9. Określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
  10. Zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
  11. Zmiany uchwały Nr V/20/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 3. Dyskusja, wolne wnioski.

[collapse]

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

Dnia 24 października 2015 roku wyruszyliśmy do Obidowej na zajęcia terenowe zorganizowane przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w ramach innowacji „Twórczy Gimnazjalista”.
Gdy dotarliśmy na miejsce, zapoznaliśmy się z planem dalszej wędrówki. Rozpoczęliśmy […]